Hyppää pääsisältöön

PSD2 EU Direktiivi astuu voimaan 14.9.2019

30.08.2019

Koskien uusi EU direktiivi 14.9.2019 missä on Quorion kassaliitos vanhalla maksupääte protokollalla, yhteys lakkaa toimimasta kun maksupääte saa uuden ohjelmapäivityksen (versio 201V17 Bambora päivittää ne automaattiseti pitää olla tehtynä 31.12.2019 mennessä), kassa sekä maksupääte pitää päivittää uuteen versioon jos haluaa että yhteys kassasta maksupäätteelle toimii jatkossakin.

Lähimaksaminen on yhä sallittua

Myymälämaksamisen suhteen uudet säännöt eivät tule aiheuttamaan suuria haasteita. Syöttämällä PIN-koodin sen jälkeen, kun kortti on käynyt maksupäätteessä, olet jo käyttänyt kahta menetelmää (kortti on hallussasi ja tiesit oikean PIN-koodin). Poikkeuksena tähän PSD2 sääntöön on lähimaksaminen ilman PIN-koodia. Mutta tälläkin poikkeuksella on rajansa: yksittäiset lähimaksut sallitaan 50 euroon saakka, peräkkäiset lähimaksut 150€ saakka tai enintään 5 lähimaksua sallitaan peräkkäin syöttämättä PIN-koodia.

Voidakseen vastaanottaa lähimaksuja, maksupäätteen ohjelmiston tulee olla päivitetty, jotta pääte tunnistaa milloin PIN-koodia tulee kysyä ja milloin ei. Mikäli käytät Bamboran integroimatonta maksupäätettä, sinun ei tule murehtia tästä, sillä kaikkien maksupäätteidemme ohjelmistot tullaan päivittämään ennen syyskuuta. Jos sinulla taas on maksupääte, joka on integroitu kassajärjestelmään, tulee kassatoimittajan päivittää integraatio maksupäätteiden kanssa, jotta koko maksuratkaisu toimii yhtä sulavasti kuin ennenkin. Jos haluat tietää nykyisen maksupäätteesi statuksen.

Sirumaksut ilman PIN-koodia ja maksut allekirjoituksilla tulevat muuttumaan

Lähimaksamista koskeva poikkeus ei tule yltämään niin kutsuttuihin sirumaksuihin ilman PIN-koodia. Tämä tarkoittaa, että sirumaksaminen ilman PIN-koodia tulee olemaan kiellettyä Euroopassa 14. syyskuuta alkaen. Toinen tärkeä näkökulma PSD2 tulkitessa on, ettei myöskään kuittien allekirjoitusta tulla laskemaan vahvan asiakastunnistautumisen menetelmäksi. Tarkoittaen sitä, että kortintarjoajana toimivat pankit voivat 14. syyskuuta jälkeen halutessaan hylätä korttimaksut, jotka on todennettu allekirjoitetulla kuitilla.

Kolmas mahdollisesti historiaan jäävä teknologia on korttien magneettijuovat. Koska nämä juovat ovat suhteellisen helposti kopioitavissa, Euroopan pankkiviranomaisen (EPV/EBA) oletetaan tekevän asetuksia, joiden mukaan magneettijuova ei ole enää tarpeeksi tehokas tapa todistaa kortin kuuluvan sitä käyttävälle henkilölle, eikä siten voida laskea yhdeksi vahvoista asiakastunnistautumista. Käytännössä tämä tarkoittaisi, ettet voisi enää tehdä korttimaksuja magneettijuovalla eurooppalaisilla maksupäätteillä.

On tärkeää huomioida, että kaikki nämä säännöt koskevat ainoastaa korttimaksuja, joita vastaanotetaan Euroopan alueella. Asiakkaat voivat yhä maksaa "perinteisillä" tavoilla muualla maailmassa, kuten magneettijuovalla tai kuitin allekirjoittamisella. Mikäli sinulla on kysyttävää PSD2-direktiiviin liittyen ja miten se vaikuttaa sinun yritystoimintaasi, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme.

 

Toinen maksupalveludirektiivi – Payment Services Directive, PSD2

Sääntelyn tavoite ja kansallinen täytäntöönpano

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366 maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/1001/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta, julkaistiin 23.12.2015. Tämän niin sanotun toisen maksupalveludirektiivin kansallisen täytäntöönpanon takaraja oli 13.1.2018.

 

Direktiivin tavoitteena on saattaa erilaiset maksupalvelut entistä laajemmin sääntelyn piiriin sekä samalla saattaa maksupalvelujen sääntely vastaamaan markkinoilla tapahtunutta kehitystä.

 

Suomessa direktiivi  saatettiin kansallisesti voimaan kahdessa osassa. Maksupalvelulakia muutettiin lailla 898/2017 ja maksulaitoslakia muutettiin lailla 890/2017. Lakimuutokset astuivat pääosin voimaan 13.1.2018.

Keskeiset muutokset maksupalvelulainsäädäntöön

 

Maksupalvelulain soveltamisalaa laajennettiin  tuomalla ns. kolmannet palveluntarjoajat (Third Party Payment Service Provider, TPP) sääntelyn ja valvonnan piiriin.

 

Uusia maksupalveluiden tarjoajia ovat:

 

    maksutoimeksiantopalvelun tarjoajat (Payment Initiation Service Providers, PISP)

    tilitietopalvelun tarjoajat (Account Information Service Providers, AISP)

 

Tilinpitäjäpankkien on mahdollistettava näille kolmansille palveluntarjoajille pääsy asiakkaiden tileille asiakkaan nimenomaisen suostumuksen perusteella. Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajalla ja tilitietopalvelun tarjoajalla on oikeus hyödyntää maksutiliä pitävän pankin asiakkaalle tarjoamia vahvan tunnistamisen menettelyjä.

 

Sääntelyn piiriin tuli myös korttipohjaisten maksuvälineiden liikkeeseenlasku toisen osapuolen tarjoamaan tiliin liitettynä (Card-based Payment Instrument Issuer, CBPII).

 

Uutta on myös vaatimus asiakkaan vahvasta tunnistamisesta sähköisissä maksutapahtumissa kuten internetmaksamisessa ja maksutilin online-käytössä. Vaatimus asiakkaan vahvasta tunnistamisesta astuu voimaan 14.9.2019, kun asiakkaan vahvaa tunnistamista ja turvallista kommunikointia koskevia sääntelystandardeja käsittelevän komission asetuksen julkaisemisesta on kulunut 18 kuukautta. Poikkeukset  asiakkaan vahvan tunnistamisen vaatimukseen säädetään samassa komission asetuksessa.

Seurantaryhmä

 

Finanssivalvonta  perusti syksyllä 2017 PSD2-seurantaryhmän, jonka tavoitteena on välittää toimialalle ajankohtaista tietoa aiheesta, keskustella tulkintakysymyksistä, antaa ohjeistusta sekä vastata toimijoita askarruttaviin kysymyksiin. PSD2-seurantaryhmä kokoontuu noin 1–2 kuukauden välein, ja sen toiminta jatkuu arviolta ainakin syksyyn  2019 asti.

QuorionElavonSeitatechBamboraInfoCloudSuomen YrittäjätTidypay logo